Thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm

MỸ LINH |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa có Công văn số 889 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt một số nội dung trọng tâm theo Kết luận số 28 (ngày 21.2.2022) của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 28 đến cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Giai đoạn 2022 - 2026 cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Chỉ được đề xuất tăng biên chế CBCCVC khi thành lập tổ chức mới hoặc cơ quan, đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ. Gắn tinh giản biên chế với đổi mới tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo vị trí việc làm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tinh giản biên chế. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương sớm hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện cơ chế tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 19 (ngày 25.10.2017) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu tham mưu đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định xác định biên chế giáo viên trong năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, miền, địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền có chính sách phù hợp đối với CBCCVC chịu tác động trực tiếp trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm chủ trương của Đảng và kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có)...

TAGS

"Lãng phí" chỉ tiêu biên chế ở Nam Trà My

NGUYÊN ĐOAN |

Số biên chế công chức, viên chức đang được huyện Nam Trà My sử dụng thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Địa phương kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức nhằm sớm khắc phục tình trạng “lãng phí” chỉ tiêu biên chế như hiện nay.

Quảng Nam tạm giao 32.881 biên chế công chức và viên chức năm 2022

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2022, UBND tỉnh tạm giao 29.755 biên chế viên chức và 3.126 biên chế công chức cho 18 huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc tỉnh.

Quảng Nam tinh giản 170 biên chế đợt 1 năm 2022

A.B |

(QNO) - Tại Quyết định 3764 (ngày 23.12.2021), UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 gồm 170 người.

Quảng Nam thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế

CHÂU NỮ |

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 của UBND tỉnh cho biết, đến năm 2021 Quảng Nam giảm được 10,8% biên chế công chức và 11,6% biên chế viên chức sự nghiệp so với năm 2015.