Tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4813/UBND-KSTTHC tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát bổ sung các dịch vụ công, nhóm dịch vụ công thuộc thẩm quyền theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo lộ trình hoàn thành trong năm 2020, chậm nhất là quý I.2021.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan để kiểm thử việc xây dựng, kết nối, tích hợp từng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của từng đơn vị, theo từng lĩnh vực đúng quy định trước khi tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia, báo cáo kế hoạch đã triển khai, kết quả thực hiện các dịch vụ công theo thẩm quyền của đơn vị về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay các nội dung triển khai xây dựng, kiểm thử và tích hợp các dịch vụ công đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1968/UBND-KSTTHC (ngày 10.4.2020) và phụ lục kèm theo Công văn số 6146/VPCP-KSTT (ngày 28.7.2020) đảm bảo lộ trình theo Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tăng cường thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến và tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Sở Thông tin và truyền thông chủ trì xây dựng các dịch vụ công, nhóm dịch vụ công sử dụng thống nhất tại cấp huyện, cấp xã; kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh vào Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo lộ trình tại Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về tiến hành thiết lập, phân quyền để triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đồng thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5.9.2020.

TAGS