Tinh giản 76 biên chế khối Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 - 2026

TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Theo Công văn 1813 ngày 26/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung về tinh giản biên chế và định suất hợp đồng lao động, năm 2022 số biên chế được giao cho khối Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh là 1.462, gồm 1.389 công chức và 73 viên chức. Đến năm 2026, biên chế được giao giảm 76 người xuống còn 1.387, gồm 1.320 công chức và 66 viên chức.

Theo đó, từ nay đến năm 2026, cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Quảng Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh phải giảm tổng số 23 biên chế (16 công chức, 7 viên chức); các huyện, thị, thành ủy phải giảm 53 công chức.

Từ ngày 1/1/2023, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ của cơ quan khối Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội được tách khỏi biên chế và quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời chuyển sang ký kết hợp đồng theo Nghị định 161 của Chính phủ và Thông tư 03 của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng về việc giao và quản lý biên chế, nhất là Quyết định 58 ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề xuất cụ thể lộ trình tinh giản biên chế và lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện phù hợp thực tiễn và đảm bảo quy định.

TAGS