Tổ chức đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 6/12, UBND tỉnh có công văn 8157 về việc triển khai và tổ chức đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần cải thiện Chỉ số CCHC tỉnh Quảng Nam năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu Bộ Chỉ số CCHC cấp tỉnh và dự thảo hướng dẫn chấm điểm ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ để rà soát, đánh giá tổng thể kết quả công tác CCHC của tỉnh năm 2022 đối với từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần; nêu rõ được các tiêu chí chưa đạt điểm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác CCHC. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản có liên quan để hoàn thiện các quy định, quy chế, phân công, phân cấp cụ thể các nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

TAGS