Toàn tỉnh triển khai 1.476 dịch vụ công mức độ 3 và 4

CHÂU NỮ |

Quý 1.2022, UBND tỉnh phê duyệt 5 quyết định công bố danh mục với 77 thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của các Sở: LĐ-TB&XH, TN-MT, KH&ĐT; phê duyệt 1 quyết định về quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở LĐ-TB&XH và 2 quyết định về danh mục TTHC tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã với 230 TTHC. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị ban hành 8 quyết định ủy quyền cho 6 sở giải quyết 64 TTHC.

Cũng trong quý 1, Phòng Kiểm soát TTHC của tỉnh đã tiếp nhận 87 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính, trong đó đã xử lý và trả lời 18 phản ánh, kiến nghị; 69 phản ánh, kiến nghị đang trong quá trình xử lý.

Cùng thời gian, toàn tỉnh tiếp nhận 54.549 hồ sơ TTHC và đã giải quyết 52.696 hồ sơ; trong đó giải quyết đúng và trước hạn 52.563 hồ sơ, đạt hơn 96,35%. Việc giải quyết hồ sơ quá hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai ở cấp huyện, cấp xã.

Được biết, đến nay UBND tỉnh đã triển khai 1.476 dịch vụ công mức độ 3 và 4 (cấp tỉnh 1.154, cấp huyện 227; cấp xã 95) và tích hợp 1.405 dịch vụ công mức độ 3 và 4 vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

TAGS