Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng

H.QUANG |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo việc khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng chống tiêu cực và chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời sơ kết, tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết của công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng...

TAGS