Triển khai chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2693 về triển khai dịch vụ công (DVC) chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia.

Kế hoạch nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Đồng thời tuyên tuyền, phổ biến DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia đến các cơ quan có liên quan và người dân nhằm đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại UBND cấp huyện, cấp xã.

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh đưa ra các nhiệm vụ cụ thể như tuyên truyền, phổ biến DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia. Rà soát, đảm bảo điều kiện về trang thiết bị hạ tầng mạng, chứng thư số, chữ ký số, máy quét văn bản để triển khai DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia. Đăng ký tài khoản cơ quan nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng DVC quốc gia; xây dựng quy chế sử dụng và phân quyền sử dụng tài khoản để thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Tập huấn quy trình, kỹ thuật thực hiện DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC quốc gia cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực. Triển khai thực hiện theo chỉ tiêu đã giao; kiểm tra, thông tin báo cáo kịp thời hướng dẫn, theo dõi đánh giá, rút kinh nghiệm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Phấn đấu năm 2021, 100% phòng tư pháp cấp huyện và tối thiểu 35% tổng số UBND cấp xã triển khai có tần suất phát sinh hồ sơ, được thực hiện tại các địa phương: Bắc Trà My, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Tam Kỳ, Thăng Bình.

Năm 2022, hoàn thành ở 100% phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã ở các địa phương còn lại, gồm Đại Lộc, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.

TAGS