Triển khai rà soát dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành và UBND cấp huyện rà soát dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục DVC đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia đến thời điểm 31.3.2021, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 2.4.2021.

Đồng thời đăng ký DVC tích hợp trên Cổng DVC quốc gia thuộc thẩm quyền của đơn vị gửi Sở Thông tin và truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh chậm nhất đến ngày 9.4.2021; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành tích hợp các DVC này trên Cổng DVC quốc gia đúng lộ trình Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 406 ngày 22.3.2021.

Trong công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, cải tiến quy trình đưa 100% thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ để áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết, gửi UBND tỉnh chậm nhất ngày 9.4.2021 để xem xét, quyết định. Cùng với đó, báo cáo tình hình thực hiện khai thác, sử dụng Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 406 của Thủ tướng Chính phủ, có 55 DVC thuộc nhóm DVC thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và nhóm DVC trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Liên hợp quốc là DVC trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2021.

TAGS