Triển khai tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

CHÂU NỮ |

Ngày 1.3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Theo chỉ thị, Quảng Nam chọn các tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm làm tháng cao điểm giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bắt đầu từ tháng 3.2022.

UBND tỉnh đặt mục tiêu tiếp nhận, giải quyết, thanh toán, trả kết quả hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến đối với các TTHC được UBND tỉnh phê duyệt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đã liên thông, tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sử dụng dữ liệu điện tử, tài liệu đã ký số hợp lệ trong giải quyết TTHC thay thế văn bản giấy, đơn giản thành phần hồ sơ người dân cần nộp; không có hồ sơ trễ hạn vì nguyên nhân chủ quan trong tháng cao điểm.

Đồng thời rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC; không để xảy ra phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu khi thực hiện TTHC, nhất là trong các tháng cao điểm.

Theo chỉ thị, sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ trên toàn tỉnh, cụ thể tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam đối với cấp tỉnh; tại bộ phận một cửa cấp huyện đối với các huyện, thị xã, thành phố; tại bộ phận một cửa cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tự hiển thị, thống kê được tỷ lệ giải quyết, tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 đã triển khai và tỷ lệ thanh toán trực tuyến.

TAGS