Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5798 về truyền thông Ngày chuyển đổi số quốc gia (10.10) trên địa bàn Quảng Nam. Chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày chuyển đổi số quốc gia. Tuyên truyền đến toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.

Cạnh đó, làm cho mỗi người dân thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.

UBND tỉnh yêu cầu hoạt động tuyền thông phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, tận dụng sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp, làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày chuyển đổi số quốc gia.

TAGS