Từ tháng 7.2022, tổ chức đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức

B.T |

Hôm qua 5.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Công văn số 2774 của UBND tỉnh nhằm hiện thực hóa chủ trương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị phải xác định việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức là việc làm thường xuyên, không làm phát sinh quy trình, thủ tục hành chính, không để ảnh hưởng đến công việc chuyên môn và kế hoạch công tác hằng năm của từng cơ quan, đơn vị; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện.

Qua đánh giá nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời làm căn cứ để xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đảm bảo quy trình, đúng thực chất, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và theo tiêu chí cụ thể; không mang tính hình thức; không nể nang, né tránh, ngại va chạm; không thiên vị, trù dập. Cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc thì đồng thời thực hiện đánh giá, xếp loại.

Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ về tiến độ, chất lượng, sản phẩm cụ thể; số lượng công việc được giao theo kế hoạch; nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; mức độ khó, phức tạp, yêu cầu của công việc; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chấp hành các quy định, quy chế...; đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định việc xếp loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương hướng dẫn việc xây dựng quy chế đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, ban hành quy chế đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 30.6.2022.

TAGS