UBND tỉnh phê duyệt 299 trường hợp tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021

MỸ LINH |

(QNO) - Tại Quyết định 243/QĐ-UBND (ngày 22.1.2021), UBND tỉnh phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021 đối với 299 trường hợp.

UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (ngày 20.11.2014) của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP (ngày 31.8.2018) của Chính phủ và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP (ngày 10.12.2020) của Chính phủ. Cụ thể, nghỉ hưu trước tuổi 274 trường hợp, thôi việc ngay 25 trường hợp.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của 299 trường trường hợp được xét tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021; thông báo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thủ tục về nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế.

TAGS