Bảo đảm số lượng, chất lượng và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân

LÊ THANH VY |

(QNO) - Đó là nội dung quan trọng mà Chủ tịch UBND tỉnh yêu càu đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong Chỉ thị số 14, ban hành ngày 18/9/2023.

Thanh niên Quảng Nam bước qua cầu vinh quanh, lên đường nhập ngũ
Thanh niên Quảng Nam bước qua cầu vinh quanh, lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện quy trình tuyển quân. Cả hệ thống chính trị các cấp tập trung vào cuộc, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt, các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ tham mưu sâu, sát đúng cho cấp ủy, chính quyền cấp mình.

Đồng thời, có hình thức, phương pháp phù hợp trong quá trình tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển quân, làm chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và toàn dân (nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ) trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện đúng quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về cư trú, qua đó nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Tổ chức thực hiện đúng, đủ trình tự các bước đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển, xét duyệt, khám tuyển, niêm yết công khai chỉ tiêu, tiêu chuẩn nhập ngũ và danh sách các đối tượng diện miễn, hoãn và sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật và công bằng xã hội.

Cùng với đó, chú trọng việc giao chỉ tiêu tuyển quân cho cấp xã phải gắn với vùng động viên đã xây dựng, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân làm tốt công tác tạo nguồn dự bị động viên cho địa phương.

TAGS