Phát triển Đài QRT đáp ứng thời kỳ chuyển đổi số

T.S |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3726 phê duyệt đề án “Phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT) trong thời kỳ chuyển đổi số, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trên cơ sở kế thừa và đổi mới, đề án được triển khai nhằm nâng cấp Đài QRT toàn diện cả về nội dung chương trình, nhân lực, phương thức hoạt động, cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ đáp ứng trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, phản ánh toàn diện các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, tiếng nói của các tầng lớp nhân dân; là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể với nhân dân...

Đề án nói trên hướng đến giải pháp nâng cao tính thời sự, phát hiện, phản biện của báo chí và phát huy thế mạnh của phát thanh - truyền hình; chú trọng tính chuyên sâu trong tổng kết, đánh giá các vấn đề của chuyên đề, chuyên mục; đổi mới và nâng cao tính nghệ thuật, bản sắc văn hóa xứ Quảng, văn hóa các dân tộc thiểu số phía tây của tỉnh và khu vực trong các chương trình văn nghệ, giải trí.

Đồng thời mở thêm một số chương trình, chuyên mục mới đáp ứng nhu cầu và thu hút đông đảo đối tượng khán, thính giả trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, phóng viên, kỹ thuật viên, dẫn chương trình. Từng bước thực hiện đầu tư mới trang thiết bị theo hướng đảm bảo số lượng, đồng bộ về công nghệ...

TAGS