Thành lập ban điều hành thực hiện chương trình hợp tác với FPT về chuyển đổi số

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 15.7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1969 về thành lập ban điều hành thực hiện chương trình hợp tác với Công ty CP FPT về chuyển đổi số.

Theo đó, ban điều hành do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm trưởng ban; các phó trưởng ban gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Giám đốc Sở TT-TT Phạm Hồng Quảng; 22 uỷ viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT.

Theo đó, chức năng và nhiệm vụ của ban điều hành là tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam các biện pháp, cơ chế, chính sách bảo đảm triển khai có hiệu quả các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi số; chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh. Tổ chức làm việc để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh.

Giúp UBND tỉnh trong việc quản lý đầu tư các dự án để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai giải pháp chuyển đổi số của tỉnh.

Thực hiện điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số. Hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, điều phối, kiểm tra các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố mạng, máy tính trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh; báo cáo định kỳ và phản ánh đề xuất kịp thời các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho UBND tỉnh theo quy định. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tái cấu trúc quy trình và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp quan tâm sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các chủ trương, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.

TAGS

Quảng Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với Tập đoàn FPT

VINH ANH |

(QNO) - Chiều nay 15.7, UBND tỉnh phối hợp Tập đoàn FPT tổ chức hội thảo chuyển đổi số (CĐS) và ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy CĐS tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Hội thảo được tổ chức trực tuyến giữa 2 điểm cầu chính tại Hà Nội, Quảng Nam đến 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.