[Infographic] – 5 năm, Quảng Nam giải quyết các loại đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 99,86%.

HƯƠNG GIANG - THỤC AN |

(QNO)  - Con số trên được nêu ra trong báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; 5 năm thực hiện Kết luận số 43, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

 

TAGS