Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo kế hoạch sẽ rà soát, cử cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ quản lý năng suất chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất chất lượng do Bộ KH&CN ban hành.

Tổ chức 3 lớp tập huấn nhận thức về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Hình thành câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động về cải tiến năng suất cho sinh viên Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Ngoài ra còn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia.

TAGS