Núi Thành thu ngân sách tăng hơn 110%

VĂN PHIN |

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng tính đến tháng 6.2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Núi Thành đạt hơn 9.195,2 tỷ đồng, đạt 78,56% so với dự toán tỉnh giao, đạt 78,51% so với dự toán huyện giao và tăng 110,44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, huyện Núi Thành thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tình hình sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ được phục hồi và phát triển, kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp được tiếp tục đầu tư hoàn thiện; công tác thu hút, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm; khuyến công thực hiện đạt kết quả... đã tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

TAGS