Tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 12.8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5213 về tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá tất cả sản phẩm đã được đăng ký tham gia trong Kế hoạch chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Trong đó, sản phẩm được đánh giá đạt điểm hạng 3 sao trở lên được tham gia đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm ở cấp tỉnh; sản phẩm được hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đánh giá đủ điểm đạt hạng 5 sao sẽ lập hồ sơ trình Trung ương xem xét, đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia.

Các sở, ngành liên quan ở cấp tỉnh phân công, cử cán bộ lãnh đạo tham gia hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh; đồng thời cử cán bộ chuyên môn tham gia tổ giúp việc cho hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh đúng thành phần và thời gian nhằm tổ chức thực hiện việc đánh giá đạt kết quả tốt.

Việc đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP năm 2021 yêu cầu tổ chức chặt chẽ, khách quan, đúng quy định. Thông qua đánh giá, phân hạng và công nhận các sản phẩm, tuyên truyền đến các địa phương, cộng đồng nhằm khích lệ các tổ chức kinh tế tham gia chương trình.

TAGS