Phấn đấu đến năm 2025 có 9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3973/KH-UBND triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Mục đích của kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, định hướng, nội dung, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quảng Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo kế hoạch, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông - lâm - thủy sản bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 3,5%/năm; tỷ trọng chăn nuôi đạt hơn 40% trong tổng cơ cấu ngành nông nghiệp; nâng độ che phủ rừng đạt hơn 61%. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm còn dưới 34% vào năm 2025.

Phấn đấu đến 2025, nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 97%; tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường lên 95%. Phát triển giao thông nông thôn, bê tông hóa đạt hơn 80% và đường huyện có nhựa, bê tông hóa đạt hơn 90%; kiên cố hóa kênh mương loại III đạt hơn 70%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tăng ít nhất 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 2 - 2,5%/năm, riêng các huyện nghèo giảm bình quân 3,5 - 4%/năm. Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Phấn đấu đến 2025 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có ít nhất 30% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, ít nhất 40% thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có 9 huyện đạt chuẩn huyện NTM, trong đó có ít nhất 1 - 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu.

TAGS