Triển khai hỗ trợ Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025

TRÚC VĂN |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 

Mục tiêu cụ thể là củng cố, nâng cấp hơn 200 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh quyết định công nhận hạng 3 sao trở lên giai đoạn 2018 - 2020; phát triển mới ít nhất 200 sản phẩm, đến năm 2025, bình quân mỗi xã có ít nhất 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, cả tỉnh có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao. Đến năm 2025, doanh số bán hàng OCOP toàn tỉnh đạt 300 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2020, lợi nhuận hơn 80 tỷ đồng.

Củng cố, nâng cấp ít nhất 50 tổ chức kinh tế sản xuất – kinh doanh sản phẩm OCOP; phát triển mới ít nhất 80 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; xây dựng 45 điểm bán hàng OCOP, 10 trung tâm OCOP cấp huyện, 2 trung tâm OCOP cấp tỉnh và 1 trung tâm OCOP cấp vùng, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong hệ thống OCOP và lãnh đạo các chủ thể OCOP, nâng cao khả năng phân phối, tiếp thị cho đội ngũ nhân lực thuộc hệ thống xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP. 

TAGS