Khoa học - Công nghệ

Triển khai tốt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ được đề ra trong quy hoạch tỉnh

H.Quang 25/03/2024 08:42

Đó là mục tiêu tổng quát trong kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69 ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu tổng quát là triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đề ra trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh...

Về tổ chức thực hiện, kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền Kết luận số 69 và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 69 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó chú trọng đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian hoàn thành việc phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền trước ngày 15/4/2024; thời gian hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch trước ngày 30/4/2024.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo việc cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác phát triển khoa học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh theo kế hoạch và thường xuyên giám sát việc thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai tốt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ được đề ra trong quy hoạch tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO