Không thẩm định dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

HÀ QUANG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu không thẩm định dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm để các cơ quan, đơn vị chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể thuộc tỉnh (cơ quan, đơn vị) được UBND tỉnh quyết định phân bổ dự toán kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo các quy định hiện hành và thực hiện thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định chặt chẽ trước khi đề nghị phân giao dự toán. Sau khi đã phân giao dự toán thì không thực hiện thẩm định dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao cho các cơ quan, đơn vị (bao gồm kinh phí năm 2022 chuyển sang).

Các cơ quan, đơn vị đã được Sở Tài chính thẩm định dự toán chi tiết kinh phí vẫn thực hiện theo văn bản thẩm định của Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị chưa được Sở Tài chính ban hành văn bản thẩm định (bao gồm các cơ quan, đơn vị đã gửi văn bản nhưng Sở Tài chính chưa có văn bản thẩm định trước ngày 20/9/2023 thì thực hiện theo thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện, phê duyệt chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung, dự án thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia được UBND tỉnh phân công theo dõi. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

TAGS