Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Không nôn nóng, cũng không chủ quan

NGUYỄN VĂN HỢI |

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, cần sự kiên trì, quyết tâm chính trị và niềm tin vào chiến thắng, không nôn nóng nhưng cũng không chủ quan…

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho các cấp ủy trực thuộc. Ảnh: N.H
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho các cấp ủy trực thuộc. Ảnh: N.H

Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đề ra hai nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ và đấu tranh, phù hợp với phương châm “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng.

Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, việc phát tán các quan điểm sai trái, thù địch rất dễ dàng nên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đặt ngang hàng với bảo vệ nền tảng tư tưởng là điều tất yếu. Dù vậy, trong thực hiện nghị quyết vẫn phải lấy bảo vệ là chính, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng là để bảo vệ nền tảng tư tưởng được tốt hơn.

Ngoài nhận diện rõ đối tượng để đấu tranh, chúng ta cũng cần xác định được thủ đoạn chống phá của các cá nhân, tổ chức, thế lực thù địch, bằng nhiều hình thức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ta.

Ghi nhận ở Đảng bộ khối

Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến, trong đó hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối đã đi vào nền nếp, phát huy được hiệu quả công tác, gắn với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ.

Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên về tham gia và ứng xử trên không gian mạng phù hợp, đúng quy định.

Ở Đảng bộ Khối, cán bộ, đảng viên là lực lượng công chức, viên chức có mặt bằng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị tương đối cao, tư tưởng ổn định. Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Những năm gần đây dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp, kéo dài gây hậu quả nặng nề cho kinh tế - xã hội, song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hệ thống chính trị các cấp đã vào cuộc quyết liệt, các biện pháp chống dịch linh động, kịp thời do vậy vẫn duy trì được ổn định xã hội, niềm tin của cán bộ, đảng viên được củng cố.

Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự quốc tế, Biển Đông, tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình (bao gồm cả trên không gian mạng).

Đảng ủy Khối phối hợp triển khai thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động sử dụng không gian mạng phát tán thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước, công kích, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tích cực về thành tựu của đất nước, của tỉnh, của Đảng bộ Khối; các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối; kết quả công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phát huy hiệu quả chuyên mục “Nghiên cứu lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, để đăng tải các bài viết phản bác những quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Yêu cầu trong giai đoạn mới

Ở Quảng Nam, với tư duy sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã vươn lên, tạo những chuyển biến đột phá và gặt hái nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Kết quả đó làm cho công tác lý luận nói chung và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch nói riêng có nhiều thuận lợi.

Phát huy thành tựu đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng, đặt lên hàng đầu.

Tổ chức đảng thường xuyên chăm lo xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, coi đây là yếu tố then chốt quyết định đến thắng lợi của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc chia sẻ, đăng tải thông tin tích cực, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Định hướng dư luận theo hướng tăng cường chia sẻ nhằm lan tỏa những thông tin tích cực, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần xác định là cuộc đấu tranh lâu dài. Để có được kết quả, đòi hỏi trước tiên là phải có nhận thức đúng mục tiêu, đối tượng, từ đó xác định đúng nội dung, phương thức đấu tranh phù hợp.

Điều quan trọng nhất là phải có quyết tâm chính trị và niềm tin vào chiến thắng, không nôn nóng nhưng cũng không chủ quan, không để xảy ra “bệnh thành tích” và “bệnh hình thức” trong quá trình thực hiện.