Đẩy mạnh cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính

T.D |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu việc triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ, nội dung theo Quyết định số 468 ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch liên quan của UBND tỉnh.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa.

Sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng nền hành chính hiện đại.

Riêng trong năm 2021, tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các sở, ban, ngành.

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (đối với các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại các sở, ban, ngành), cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử… 

TAGS