Đẩy nhanh chuyển giao tiếp nhận, giải quyết TTHC qua bưu chính công ích

TÂM ĐAN - HÀN GIANG |

(QNO) - Chiều qua 16.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐAN GIANG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐAN GIANG

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, đến nay, tổng số TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp là 1.447 TTHC. Trong đó, tổng số TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp được phê duyệt chiếm tỷ lệ 82% (cấp tỉnh 1.215 TTHC, cấp huyện 215 TTHC, cấp xã 93 TTHC).

Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC. Cụ thể, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 126 TTHC cắt giảm ít nhất 10% thời gian giải quyết so với quy định; phê duyệt 9 TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả phi địa giới hành chính; phê duyệt thực hiện trả kết quả ngay trong ngày đối với 36 TTHC cấp tỉnh; 66 TTHC cấp huyện và 94 TTHC cấp xã.

 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: ĐAN GIANG

Trong năm, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận cấp tỉnh là 73.496 hồ sơ; cấp huyện 157.652 hồ sơ; cấp xã 247.608. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở cấp tỉnh đạt 99,8%, cấp huyện 71,46%, cấp xã 94,12%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến cấp tỉnh chiếm 50,57%, cấp huyện 11,96%, cấp xã 39,4%. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC còn tồn tại một số hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị. Đó là số lượng hồ sơ trễ hạn còn cao trên lĩnh vực đất đai ở cấp huyện; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến còn thấp; nhiều địa phương chưa triển khai chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công cho doanh nghiệp bưu chính công ích…

 
 Ông Lê Ngọc Quảng - Phó Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐAN GIANG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích, đóng góp trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2022, đồng thời đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, các sở, ban, ngành, Bộ phận Một cửa các cấp trong năm 2023 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đối tượng phục vụ.

Trong đó cần tập trung gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp để giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương qua Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh, đồng thời, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số.

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh, giúp sử dụng lại các hồ sơ, giấy tờ điện tử còn hiệu lực, giảm các thủ tục kiểm tra, xác nhận… trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

 
 Ông Lê Ngọc Quảng - Phó Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: ĐAN GIANG

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. 

 
 Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐAN GIANG

Liên quan đến nội dung này, đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị Bưu điện Quảng Nam chuẩn bị nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; tích cực phối hợp với các địa phương còn lại sớm chuyển giao tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nhiệm vụ này được làm sớm sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhận có thành tích trong công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2022.

TAGS

UBND tỉnh ủy quyền giải quyết 15 thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) – Ngày 15/12, UBND tỉnh ban hành công văn ủy quyền Sở Tư pháp giải quyết 7 thủ tục hành chính (TTHC) và ủy quyền Sở NN&PTNT giải quyết 8 TTHC. Thời gian thực hiện ủy quyền kể từ ngày 1/1/2023 đến khi có văn bản khác thay thế.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch 7781 (ngày 24/11/2022) thực hiện Nghị quyết 131 (6/10/2022) của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.