Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Để thực hiện tốt kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ hai, UBND tỉnh vừa có Công văn 7978 đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND 18 huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể: Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính còn lại của năm 2022. Tiếp tục tổ chức kiện toàn và triển khai Bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa các cấp. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu ban hành, ban hành các văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ, khả thi, kịp thời.

Triển khai thực hiện xây dựng Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. Tiếp tục nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền đi kèm với kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành.

TAGS