Nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm trong cải cách hành chính

B.T |

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 65 ban hành “Đề án cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”. 

Đề án đặt ra mục tiêu: Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số PAPI thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số PCI thuộc nhóm 6 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số DTI thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Thực hiện đạt chỉ tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm trong cải cách hành chính và cải thiện các chỉ số.

Các đơn vị, địa phương bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện các chỉ số vào kế hoạch hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời với việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Toàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả đo lường các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, DTI của tỉnh; quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh và những kết quả nổi bật đã đạt được.

Các ngành, địa phương tăng cường công khai các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để phát huy tối đa vai trò của người dân, doanh nghiệp trong giám sát, phản biện đối với hoạt động quản lý nhà nước.

Đặc biệt, công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ trễ hạn. Minh bạch các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận hưởng lợi cũng như thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định...

TAGS