Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 19.7, Sở Nội vụ ban hành Công văn 1492 đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL trên địa bàn Quảng Nam theo Quyết định số 1947 ngày 13.7 của UBND tỉnh (gọi tắt là Đề án 1947).

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành, ĐVSNCL trực thuộc UBND tỉnh ban hành kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, đơn vị và triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Các ĐVSNCL trực thuộc các sở, ban ngành tiến hành rà soát thực trạng đơn vị và căn cứ Đề án 1947 của UBND tỉnh xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn đơn vị, trình thủ trưởng các sở, ban ngành phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trường hợp thực hiện hợp nhất, sáp nhập, giải thể ĐVSNCL thì lập hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 120/2020 của Chính phủ gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 30.7.2021 để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với UBND cấp huyện, đề nghị ban hành kế hoạch sắp xếp, kiện toàn ĐVSNCL trực thuộc; chỉ đạo lập hồ sơ, thủ tục tổ chức lại, giải thể (nếu có) theo nội dung Đề án 1947 và quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam.

Đối với các nội dung, công việc khác được quy định trong Đề án 1947, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và ĐVSNCL trực thuộc UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện, quyết định theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Đề án 1947 về Sở Nội vụ trước ngày 11.8.2021.

Như Báo Quảng Nam điện tử đã đưa tin, theo Đề án 1974, tính đến 31.1.2021, Quảng Nam có 169 ĐVSNCL với 926 phòng. Dự kiến kết quả sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 18 ĐVSNCL và 126 phòng, còn lại 151 ĐVSNCL và 800 phòng.

TAGS

Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

THỤC AN |

(QNO) - Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13.7.2021.