Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 24/5, UBND tỉnh ban hành Công văn 3152 về đẩy mạnh công tác khuyến nông, góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông, đảm bảo các dịch vụ công về khuyến nông thiết yếu phục vụ sản xuất, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh mô hình khuyến nông cộng đồng nhằm nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp ở địa phương.

Công tác khuyến nông cần tập trung đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ…; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức để đổi mới tư duy, chuyển từ "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp", từ "khuyến nông kỹ thuật" sang "khuyến nông thị trường".

Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển các mô hình nông dân và công nghệ số trong hoạt động khuyến nông. Tăng cường hoạt động khuyến nông công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp tiên tiến nhằm khai thác có hiệu quả các yếu tố có lợi thế cạnh tranh của từng địa phương; đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Huy động nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, vốn phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu được phân bổ… để tập trung nguồn lực thực hiện hoạt động khuyến nông giúp người dân phát triển sản xuất, tăng giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, góp phần cải thiện thu nhập...

TAGS