đất lúa

Chuyển đổi 1.318ha đất lúa sang cây trồng khác

TÙNG CHI |

(QNO) - Theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vừa được UBND tỉnh ban hành, năm 2022 Quảng Nam chuyển đổi 1.318ha đất trồng lúa tại 15 huyện, thành phố (trừ Điện Bàn, Phú Ninh, Tây Giang).

Bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất với tổng diện tích 177,29ha trên địa bàn Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình và Đại Lộc.

Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My và TP.Hội An đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21.4.2020.

An ninh lương thực, nhìn từ đất lúa

ĐĂNG QUANG |

Chính phủ vừa tổ chức hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”, qua đó xới lên nhiều câu chuyện cần quan tâm ở tầm quốc gia và cả các địa phương trong nước.