Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025.

UBND tỉnh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan XTTM, tổ chức hỗ trợ XTTM và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… của tỉnh trên cơ sở kết nối, đồng bộ với hệ sinh thái XTTM số.

Đến năm 2025 Quảng Nam xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM và các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào hệ sinh thái XTTM số.

Tất cả tổ chức XTTM và tất cả doanh nghiệp được cấp tài khoản trên hệ sinh thái XTTM số. Toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực XTTM đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tất cả doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Năm 2022 Quảng Nam tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong XTTM; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ XTTM, nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong XTTM cho sở ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022 - 2025, Quảng Nam tham gia hiệu quả hệ sinh thái XTTM số; hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao nhận thức, năng lực về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM.

TAGS