Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững theo đúng Kế hoạch số 1668 ngày 29.3.2021, Thông báo kết luận số 113 ngày 5.4.2021 của UBND tỉnh; chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều của chuẩn nghèo đa chiều.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động kết nghĩa với các xã miền núi đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả; trong đó ưu tiên hoạt động nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững theo địa bàn được UBND tỉnh phân công.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tăng cường phối hợp, đề ra giải pháp huy động mọi nguồn lực, phân bổ ưu tiên cho địa bàn khó khăn, nơi có nhiều hộ đăng ký thoát nghèo để cùng chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ giải quyết các chỉ số thiếu hụt đa chiều về thu nhập, dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin)...

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững và hoàn thành trước ngày 15.5.2021, nhất là đối với các huyện có số lượng hộ nghèo đăng ký thoát nghèo chưa đạt so với chỉ tiêu giảm nghèo được UBND tỉnh giao.

Huy động mọi nguồn lực, ưu tiên bố trí ngân sách và chủ động phân công cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ hộ đăng ký thoát nghèo thực hiện phương án, kế hoạch thoát nghèo…

TAGS