Tây Giang giảm còn 34,55% hộ nghèo

HIỀN THÚY |

(QNO) - Sở LĐ-TB&XH vừa có chuyến kiểm tra kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững tại Tây Giang.

Năm 2020, tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tây Giang gần 60 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 35 tỷ đồng. Trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; hỗ trợ hộ đăng ký thoát nghèo…

Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình, dự án nên tỷ lệ hộ nghèo của Tây Giang giảm còn 34,55% (1.809 hộ), hộ cận nghèo còn 1,95% (102 hộ). Năm 2021, huyện đã vận động 233 hộ đăng ký thoát nghèo, trong đó có 221 hộ nghèo đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo. Tuy nhiên, hiện nay huyện còn 60 hộ nghèo thuộc diện chính sách.

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu thời gian đến Tây Giang rà soát các mô hình giảm nghèo thật sự hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, không nên chạy theo thành tích giải ngân. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc thoát nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động cả về số lượng, chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách về tín dụng, y tế, giáo dục và các chính sách liên quan đến người nghèo...

TAGS