Tây Giang khó thực hiện công tác giảm nghèo

HIỀN THÚY |

Sáng 27.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với huyện Tây Giang về công tác giảm nghèo.

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, các chương trình, dự án giảm nghèo đã góp phần tác động trực tiếp đến thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Chương trình giảm nghèo đã hỗ trợ các hộ, nhóm hộ, đặc biệt các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhiều loại giống cây trồng, con vật nuôi, phân bón… để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Năm 2019 địa phương giảm 187 hộ nghèo, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo chưa đạt so với chỉ tiêu giao. Năm 2020, theo chỉ tiêu tỉnh giao giảm 220 hộ nghèo, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn rất khó khăn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành cho rằng công tác giảm nghèo của các huyện miền núi nói chung, trong đó có Tây Giang rất khó thực hiện, một bộ phận người dân chưa thật sự quan tâm, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại. Nhiều dự án khi triển khai gặp nhiều khó khăn như chính sách hỗ trợ nhà ở, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề… Kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cho từng hộ nghèo thấp nên dẫn đến hiệu quả không cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận sự nỗ lực của địa phương đồng thời cho rằng đây là chương trình lớn, vì vậy huyện tập trung quyết liệt hơn. Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đến thôn cần vào cuộc quyết liệt để vận động, tuyên truyền người dân. Tây Giang cần xác định hai mục tiêu, giảm nghèo người có công và giảm nghèo theo chỉ tiêu, đồng thời thực hiện đầy đủ cơ chế hỗ trợ kịp thời phát triển kinh tế. Các kiến nghị như nâng mức mô hình giảm nghèo bền vững, mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế hỗ trợ, cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở, tỉnh sẽ xem xét giải quyết.

TAGS