Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam

ĐÔNG ANH |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định 76 ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc về cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh.

Ban chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1193 ngày 9/6/2023 của UBND tỉnh. Ban chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Phó Trưởng ban; thành viên Ban chỉ đạo là thủ trưởng 22 sở, ban ngành của tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh vừa chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng công tác CCHC và CĐS. Ảnh: ĐÔNG ANH 

Ban chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC và CĐS trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tình hình, kết quả công tác CCHC và CĐS theo Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy.

Theo quy chế làm việc, Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các hoạt động của ban chỉ đạo; lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của ban chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo...

 
 Công tác CCHC được quan tâm, thúc đẩy ở Quảng Nam. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Tam Kỳ. Ảnh: ĐÔNG ANH

Phó Trưởng ban chỉ đạo giúp Trưởng ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Trưởng ban điều phối hoạt động chung và chủ trì các cuộc họp của ban chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền.

Các thành viên ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ khác thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với ban chỉ đạo về các cơ chế, chính sách và giải pháp liên quan đến công tác CCHC và CĐS theo lĩnh vực công tác.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, tham mưu các hoạt động, chương trình, cuộc họp của ban chỉ đạo; tham mưu ban chỉ đạo định hướng, cho ý kiến giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác CCHC và CĐS trên địa bàn tỉnh.

 
Hoạt động CĐS các ngành, địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt thời gian qua. Ảnh: ĐÔNG ANH

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về công tác CCHC, có nhiệm vụ phối hợp với Sở TT-TT và các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hằng năm của ban chỉ đạo về công tác CCHC và CĐS. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo về sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực CCHC.

Sở TT-TT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về công tác CĐS, có nhiệm vụ phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hằng năm của ban chỉ đạo. Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh.

Theo quy chế làm việc, Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS tỉnh họp định kỳ mỗi tháng 1 lần, họp đột xuất hoặc tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khi cần thiết.

TAGS

Điện Bàn đối thoại về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

PHƯƠNG THUẬN - NGUYỄN TRÀ |

(QNO) - Sáng nay 4/8, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị đối thoại về vai trò của chuyển đổi số (CĐS) gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tập trung mọi nguồn lực thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06

AN BÌNH |

(QNO) - Kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi (CĐS) và Đề án 06 diễn ra vào ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các địa phương và Ban chỉ đạo CCHC, CĐS tập trung nguồn lực, nhân lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cải cách hành chính: Lấy sự hài lòng làm thước đo

HÀN GIANG |

Giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Tỉnh ủy đánh giá, với việc ban hành nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đã tạo được chuyển biến rõ nét, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.