Bưu điện tham gia dịch vụ công: Thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm

HOÀNG VƯƠNG |

Nhằm rút ngắn thời gian trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Quảng Nam tích cực triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, góp phần đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính.

Kiểm tra hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: V.H
Kiểm tra hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: V.H

Chuyển giao nhiệm vụ

Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 143 thực hiện Đề án triển khai thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

Theo đó, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa của 5 huyện và 7 xã thí điểm thực hiện mô hình, nhân viên bưu điện trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC và không lấy phí.

Bước đầu thí điểm đã tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; giảm số lượng cán bộ, công chức và tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp.

Từ kết quả đạt được qua đề án thí điểm, đến năm 2022, UBND tỉnh ban hành Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu là tập trung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Hoàn thành các nội dung chuyển giao đối với 100% TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã chậm nhất là cuối năm 2023.

Nội dung các công việc được chuyển giao bao gồm: hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; thu phí, lệ phí; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; luân chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; thực hiện các dịch vụ phụ trợ cho việc giải quyết TTHC cho công dân như photo, scan các loại văn bản, giấy tờ…

Danh mục các TTHC thực hiện chuyển giao được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, UBND cấp huyện, xã căn cứ tình hình thực tế để phê duyệt bổ sung danh mục TTHC chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận.

Kết quả khả quan

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương nên đến nay, tại cấp tỉnh có 16/16 sở, ban, ngành đã chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC sang BCCI.

Dịch vụ BCCI đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Ảnh: V.H
Dịch vụ BCCI đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Ảnh: V.H

Tại cấp huyện, cả 18 địa phương đã bố trí nhân viên bưu điện tại trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa để tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC; trong đó 12 địa phương đã chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho bưu điện. Riêng cấp xã bước đầu đã có 4 địa phương chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sang BCCI.

Thống kê giai đoạn 2019 - 2021 có tổng cộng gần 600.000 hồ sơ được chuyển giao sang dịch vụ BCCI. Trong năm 2022, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI là 473.484 hồ sơ (tỷ lệ 50,07%); trong đó, tiếp nhận 15.815 hồ sơ, trả kết quả 454.752 hồ sơ, vừa tiếp nhận vừa trả kết quả 2.957 hồ sơ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI là 70.702 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận 3.285 hồ sơ, trả kết quả 65.937 hồ sơ, vừa tiếp nhận vừa trả kết quả 1.444 hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết, kết quả nêu trên nhờ sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương với doanh nghiệp BCCI trong việc triển khai đề án.

Quảng Nam cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân qua nhiều hình thức như tờ rơi, các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội… Định kỳ hằng quý các ngành, đơn vị liên quan tổ chức họp để báo cáo đánh giá kết quả và hàng năm tổ chức các đợt kiểm tra thực hiện.

“Nhờ triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền nên người dân nắm vững chủ trương và tích cực hưởng ứng thực hiện. Theo ghi nhận, từ khi mới triển khai, tâm lý bà con còn e ngại việc gửi - nhận TTCH qua bưu điện.

Tuy nhiên những khó khăn này đến nay cơ bản khắc phục được. Công dân, doanh nghiệp đánh giá cao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI” - bà Quyên nói.

Việc chuyển giao cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện được thực hiện có hiệu quả cao trong thời gian qua đã giúp giảm tải áp lực của cơ quan nhà nước trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính nói riêng và hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung.

TAGS