Sử dụng chính thức Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam

M.L |

(QNO) - Ngày 7.4, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu sử dụng bản đồ thực thi thể chế phục vụ đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam
Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương sử dụng chính thức Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ bandotheche.quangnam.gov.vn để kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và các chỉ tiêu về cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số trên toàn tỉnh. Lấy kết quả hoàn thành chỉ tiêu trên Bản đồ thực thi thể chế để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân người đứng đầu.

Sở Thông tin và truyền thông theo dõi, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương về việc sử dụng dữ liệu, hiển thị số liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các hệ thống chuyên ngành đảm bảo số liệu hiển thị đồng bộ, thống nhất tại Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam với phân hệ Bản đồ thực thi thể chế do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Việc sử dụng chính thức Bản đồ thực thi thể chế tỉnh Quảng Nam góp phần tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện TTHC, đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời xem xét vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

TAGS

Giám sát cải cách hành chính qua bản đồ thực thi thể chế

VINH ANH |

(QNO) - UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện bản đồ thực thi thể chế (http://bandotheche.quangnam.gov.vn) để giám sát triển khai cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành và đơn vị cấp huyện, xã trong tỉnh.