Lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

B.T |

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2531/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì làm việc với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố, tổ chức lập quy hoạch và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và các nhiệm vụ khác được phân công.

Về trình tự thời gian, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư trong tháng 8 này hoàn thành tham mưu lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh và lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở đó, triển khai các bước xây dựng nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh góp ý, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12.2019. Sau khi được Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và tiến hành các bước thực hiện. Hoàn thành nội dung này, Sở Kế hoạch và đầu tư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội thảo về định hướng quy hoạch để lấy ý kiến góp ý và hoàn chỉnh nội dung quy hoạch, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Tiếp đó tiến hành các bước đúng theo quy định để  đến tháng 12.2020 hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TAGS