ớt A Riêu

Đông Giang: Xem xét thông qua dự án phát triển cây ba kích tím

CÔNG TÚ |

(PR) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị trồng cây dược liệu ba kích tím đã trình cho hội đồng thẩm định huyện Đông Giang thông qua.

Bảo tồn và phát triển cây ớt A riêu

HOÀNG LIÊN |

Việc triển khai nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A riêu bản địa nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc sản bản địa, mở rộng vùng nguyên liệu hàng hóa, đa dạng sản phẩm, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào miền núi là hướng đi được huyện Đông Giang chú trọng.

Bảo tồn và phát triển ớt A Riêu

TR.NHAN |

Huyện Đông Giang vừa hội thảo khoa học đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây ớt A Riêu phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”.

Sản xuất ớt A Riêu theo hướng hàng hóa

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Tiểu dự án “Nâng cao sinh kế và phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu thông qua việc bảo tồn và sản xuất ớt A Riêu theo hướng hàng hóa ở huyện Đông Giang” đã đưa ớt A riêu - một loại nông sản vùng cao từ chỗ thu hái tự nhiên đến rộng rãi với thị trường.