thị trấn Prao

Nỗ lực nâng cấp đô thị Prao

KHẢI KHIÊM |

Đã đạt đô thị loại V nhưng thị trấn Prao (Đông Giang) còn nhiều tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu, việc đầu tư khắc phục lại không hề đơn giản.

Đời sống văn hóa vùng cao Đông Giang

CÔNG TÚ |

Huyện vùng cao Đông Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) với cách làm thiết thực, ý nghĩa.