Quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 9.12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh dự hội nghị.

Đưa công tác xây dựng Đảng lên tầm cao mới

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), gồm: Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kế hoạch số 03 về thực hiện Kết luận số 21; Quy định số 37 ngày 25.10.2021 về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, đó là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nhận định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ XII được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt trên các mặt xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

“Kết quả này khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; khắc phục nhiều mặt hạn chế, yếu kém nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường; góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Các đạo biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam sáng nay 9.12. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Cho rằng đến nay 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra từ năm 1994, tại Đại hội giữa nhiệm kỳ khóa VI vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn, theo đồng chí Trương Thị Mai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận 21 yêu cầu cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nêu ra 4 điểm mới và 4 mục tiêu đề ra trong Kết luận 21, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: “Kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng”.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Kế hoạch số 03 về thực hiện Kết luận 21 đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định một trong những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên là: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham những, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách, tài sản nhà nước, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát; thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan phòng chống tham những, tiêu cực.

Quán triệt đến các đại biểu nội dung Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, đồng chí Trương Thị Mai cho biết: Cơ bản giữ nguyên 19 điều, điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi (tư tưởng, chính trị, lối sống; nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ cấp trên giao...) có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Xây dựng 2 điều mới là Điều 3, Điều 13. Sắp xếp lại vị trí các điều; chuyển nội dung trong một số điều vào các điều phù hợp hơn theo hướng quy định những vấn đề chung trước, đến các vấn đề cụ thể.

“Nội dung từng điều trong Quy định 37 thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham những, tiêu cực, tha hóa... quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo và đày tớ trung thành của nhân dân, của dân tộc” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Từ năm 2016 - 2020, có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (0,5% tổng số đảng viên) bị xử lý kỷ luật.

Trong đó về suy thoái tư tưởng chính trị: 8.281 đảng viên bị xử lý kỷ luật (33%), trong đó nhiều nhất là không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả...

Về suy thoái đạo đức, lối sống: 15.101 đảng viên bị xử lý kỷ luật (60%), trong đó nhiều nhất là đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín, dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

Về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: 1.722 đảng viên bị xử lý kỷ luật (6,9%), nhiều nhất là số đảng viên nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

TAGS