Bạn cần biết

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 16/5 đến ngày 24/5/2024

P.V 12/05/2024 16:01

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/05/2024 đến ngày 24/05/2024 với nội dung như sau:‎

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 18/5/2024 (5h00 - 05h30 và 10h30 - 11h00)

Trạm Tam Anh Nam 3, Tam Anh Nam 9, Nam Định, Nam Định 2, KDC Tam Anh Nam, KDC Tam Anh Nam T2, KDC Tam Anh Nam T3

Ngày 18/5/2024 (5h00 - 11h00)

Xã Tam Hòa, Tam Hải; một phần xã Tam Anh Nam

Ngày 18/5/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Tiến 4

Ngày 18/5/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Tam Tiến 11

Ngày 19/5/2024 (5h00 - 5h15)

Trạm Chí Thành, Vinh Gia T1, Hoàng Huy Hưng, Sài Gòn Hào Hưng, Nhà máy nước, Khương Nhơn, Thu phí cao tốc, Kính nổi CL, Việt Khánh, Ức Thịnh, Đất Quảng T7, Nguyên liệu giấy, Phương Tuân, Xử lý nước thải, Lê Ba, Sĩ Dũng T1, Nam Sơn, Vinh Gia T2, Sĩ Dũng T2, Nguyên Liệu Giấy T2, Nguyên Liệu Giấy T3, Nguyên Liệu Giấy T4, Bao Bì Kimpack, Đất Quảng T8, Hội An_NLMT, Chu Lai Solar_NLMT, Newfarm_NLMT, Ức Thịnh T2

Ngày 20/5/2024 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2; Trạm Cà phê Đông Á

Ngày 20/5/2024 (5h00 - 16h00)

Trạm T5 Tam Xuân, Tam Xuân 3-9, Tam Xuân 3-1, Tam Xuân 3-5, Cục Dự trữ Nhà Nước, Tam Xuân 3-7, Tam Xuân 3-2, Tam Xuân 3-3, Boo Phú Ninh 2- T2, Tam Xuân 3-4, Tam Xuân 3-8, Tam Xuân 4-5, Tam Xuân 4-2, Rác thải Tam Xuân, Tam Xuân 4-8, Tam Xuân 4-3, Tam Xuân 4-4, Tam Xuân 4-1, Tam Xuân 3-6, The Linh_NLMT, Hưng Minh Quang_NLMT, Skylar_NLMT, Đăng Trung_NLMT, Huy Quân_NLMT, PSCQN_NLMT, Nam Sơn_NLMT, Tam Xuân 3-10, Tam Xuân 3-11, Tam Xuân 4-7

Ngày 20/5/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm Bà Bầu 2

Ngày 20/5/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Anh 3-4

Ngày 20/5/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Tam Anh Bắc 5

Ngày 21/5/2024 (6h00 - 17h00)

Trạm Vịnh An Hòa 1, Vịnh An Hòa 2, Vịnh An Hòa 3, Vịnh An Hòa 4, Vịnh An Hòa 5, Vịnh An Hòa 6, Vịnh An Hòa 7

Ngày 21/5/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Phá dỡ Tàu biển

Ngày 22/5/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Xóm Chèm

Ngày 22/5/2024 (9h00 - 10h30)

Trạm Bãi Rạng

Ngày 22/5/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Trung Toàn

Ngày 22/5/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Thanh Long 2

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 16/5/2024 (7h00 - 10h00)

Trạm Hòa Hương, Hòa Hương 2

Ngày 18/5/2024 (7h20 - 9h30)

Trạm An Hà 3

Ngày 18/5/2024 (9h30 - 11h30)

VNPT Quảng Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Ngày 19/5/2024 (5h30 - 11h30)

Trạm Tỉnh Ủy, Công An tỉnh, Quỹ Hỗ trợ, TT Văn Hóa, Điện lực, NH Nông nghiệp

Ngày 19/5/2024 (6h00 - 10h30)

Trạm KS Hiền Trang, NH Chính Sách, T5 TTHC tỉnh, T1 TTHC tỉnh, T2 TTHC tỉnh, Kho bạc tỉnh, VinaConet 25, T9 TTHC tỉnh, T3 TTHC tỉnh, T10 TTHC tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Nam, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng nam

Ngày 19/5/2024 (8h20 - 10h40)

Trạm T6 TTHC tỉnh

Ngày 19/5/2024 (14h30 - 15h45)

Trạm Lý Thường Kiệt 2

Ngày 19/5/2024 (15h45 - 17h00)

Trạm Trường Xuân 2-1

Ngày 20/5/2024 (7h20 - 9h40)

Công ty TNHH dịch vụ Mỹ Hòa, Công ty TNHH Hiền Trang

Ngày 21/5/2024 (6h30 - 10h00)

Trạm Trường Xuân 8, Đông Yên 3

Ngày 22/5/2024 (6h30 - 8h00)

Trạm Thái Phiên

Ngày 22/5/2024 (14h30 - 16h15)

Trạm TĐC An Sơn, Trần Cao Vân 5

Ngày 23/5/2024 (6h45 - 8h00)

Trạm T4 TTHC tỉnh

Ngày 23/5/2024 (8h15 - 9h30)

Trạm Nguyễn Văn Trỗi

Ngày 23/5/2024 (14h30 - 15h45)

Trạm Lò Vôi 1

Ngày 23/5/2024 (15h45 - 17h00)

Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung, Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung

Ngày 24/5/2024 (6h45 - 8h00)

Trạm Tam Ngọc 10

Ngày 24/5/2024 (8h15 - 9h30)

Trạm Tam Ngọc 11

Ngày 24/5/2024 (14h30 - 15h45)

Trạm Kim Thành

Ngày 24/5/2024 (15h45 - 17h00)

Trạm An Phú 6

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 21/5/2024 (6h30 - 9h00)

Trạm Tiên Lập 1-1 xã Tiên Lập

Ngày 21/5/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Tiên Thọ 9 xã Tiên Thọ

Ngày 21/5/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm Tiên Lập 1 (ODA) xã Tiên Lập

Ngày 21/5/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tiên Lập 2 xã Tiên Lập

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 22/5/2024 (6h15 - 17h15)

Trạm Chợ Chiên Đàn xã Tam Đàn

Ngày 22/5/2024 (6h30 - 9h00)

Trạm Tam Dân 5 xã Tam Dân

Ngày 22/5/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Tam Dân 3 xã Tam Dân

Ngày 22/5/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm Tam Dân 8 xã Tam Dân

Ngày 22/5/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tam Dân 9 xã Tam Dân

Ngày 23/5/2024 (6h15 - 9h45)

Trạm Tam Lộc 11 xã Tam Lộc

Ngày 23/5/2024 (13h30 - 17h00)

Trạm Tam Lộc 13 xã Tam Lộc

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 18/5/2024 (05h00-06h00 và 11h00-11h30)

Một phần xã Bình Phục; CCN Hà Lam - Chợ Được

Ngày 18/5/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Silica 2, Đài Sư 315, Bình Phục 5, Bình Giang 2/5, Chế biến thực phẩm Quảng Nam, XN may Hòa Thọ, Nhà máy vải sợi TB T1, Nhà máy vải sợi TB T2

Ngày 18/5/2024 (05h00-06h00 và 15h00-16h30)

Xã Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Lãnh

Ngày 18/5/2024 (5h00 - 16h00)

Trạm Xuân Thái Đông, UB Bình Định 3, BTS Bình Trị, Châu Lâm 2, UB Bình Trị 2, UB Bình Trị, Xuân Thái Tây, Đông Tiễn, Vinh Huy, Vinh Huy 2, Bơm Vinh Nam

Ngày 18/5/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm Huyện Ủy

Ngày 20/5/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm T4 Bình Tú, Cẩm Tú, Ngọc Khô 3, Tú Nghĩa 1

Ngày 22/5/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Tú Nghĩa 4

Ngày 23/5/2024 (6h00 - 17h30)

Một phần thôn Thanh Ly xã Bình Nguyên

Ngày 24/5/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm T6 Bình Tú

Ngày 24/5/2024 (6h00 - 16h00)

Trạm Tú Nghĩa 2, Tú Nghĩa 5

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 18/5/2024 (05h00-06h00 và 15h00-16h30)

Xã Bình Lâm, Bình Sơn; một phần xã Quế Thọ; Trạm Thăng Phước 3, An Lâm

Ngày 21/5/2024 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Thị trấn Tân Bình; xã Thăng Phước, Quế Thọ, Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà; một phần xã Bình Sơn; trạm T9 Phước Hiệp, Bà Xá, Trại Heo Tam Hiệp

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 23/5/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Lao Mưng

Ngày 23/5/2024 (8h30 - 11h00)

Trạm UB Phước Xuân

Ngày 23/5/2024 (13h30 - 15h30)

Trạm TĐC Nước Lang

Ngày 23/5/2024 (15h00 - 17h00)

Trạm Lao Đu

Ngày 24/5/2024 (6h00 - 11h45)

Trạm KS Lý Châu Giang

Ngày 24/5/2024 (8h00 - 11h00)

Trạm Phước Kim 3, Phước Kim 8

Ngày 24/5/2024 (14h00 - 16h30)

Trạm Phước Sơn 4

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 18/5/2024 (6h00 - 11h30)

Một phần thôn Thạch Thượng, Gia Cát xã Quế Phong

Ngày 23/5/2024 (6h00 - 17h30)

Một phần TDP Yên Lư TT Hương An

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 20/5/2024 (6h30 - 8h30)

TDP Đại Bình TT Trung Phước

Ngày 20/5/2024 (9h00 - 12h30)

Thôn Bình Yên xã Phước Ninh

Ngày 20/5/2024 (13h00 - 15h30 và 15h45 - 17h30)

Một phần thôn Phú Gia xã Ninh Phước

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 20/5/2024 (05h00-06h30 và 10h00-11h30)

Xã Duy Vinh; Trạm May Huy Hoàng

Ngày 20/5/2024 (5h00 - 11h30)

Thôn Hòa Bình, Triều Châu xã Duy Phước; Trạm trung tâm dạy nghề Duy Xuyên

Ngày 20/5/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Triều Châu, xã Duy Phước

Ngày 21/5/2024 (7h00 - 16h00)

Một phần khối phố Bình An TT Nam Phước

Ngày 23/5/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần khối phố Phước Mỹ TT Nam Phước

Ngày 23/5/2024 (5h00 - 12h00)

Một phần khối phố Đình An TT Nam Phước

Ngày 23/5/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Tây Thành Tây xã Duy Nghĩa; một phần thôn An Thành xã Duy Trung

Ngày 23/5/2024 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn An Trung xã Duy Trung; một phần thôn La Tháp Tây xã Duy Hòa

Ngày 24/5/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Lang Châu Bắc xã Duy Phước

Ngày 24/5/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn An Lạc xã Duy Thành

Ngày 24/5/2024 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Nhơn Bồi xã Duy Thành

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 17/5/2024 (7h00 - 10h00)

Khối 3 Phường Vĩnh Điện

Ngày 19/5/2024 (Từ 06h00-06h30 và 10h30-11h00)

Phường Điện Dương

Ngày 19/5/2024 (6h00 - 11h00)

Công ty CP Cẩm Hà CS2, Công ty TNHH Duy Minh (KCN), Công ty TNHH Đông Phương, Công ty TNHH Thời Trang Nguồn Lực, Công ty TNHH Nguồn Lực Miền Trung, Công ty CP Đầu tư 559, Công ty TNHH Bao Bì Tấn Đạt, Công ty TNHH MTV Con đường Xanh Quảng Nam, Công ty TNHH Gia Dinh Việt Nam, Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt, Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung, Công ty TNHH Initation Việt Nam, Công ty TNHH Bánh kẹo Pheva, Công ty CP giấy Sài Gòn miền Trung, Công ty CP nhựa miền Trung, Công ty TNHH Hasegawa Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng, Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Hoàn Mỹ, NLMT Hoàn Mỹ, Công ty CP Nhà Thép Tiền Chế Chí Việt, Công ty CP Đầu tư Sản xuất Vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung, Công ty CP nhựa miền Trung (NLMT), Công ty TNHH MTV Nhựa INT, Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & KCN QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 19/5/2024 (6h00 - 10h30)

Công ty TNHH Xintechnology Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 3, Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam, Công ty TNHH Makitech Việt Nam, Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam, Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH HansumVina Việt Nam, Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng tại tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH SEN DAITECHO Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam, Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam, Công ty TNHH Agata Việt Nam, Công ty CP Green Planet; Công ty CP BCG EVERGREEN (NLMT)

Ngày 21/5/2024 (7h00 - 9h00)

KPC Điện Ngọc phường Điện Ngọc

Ngày 21/5/2024 (8h45 - 10h45)

Khối Câu Hà phường Điện Ngọc

Ngày 21/5/2024 (13h45 - 15h45)

Khối Viêm Tây 1 phường Điện Thắng Bắc

Ngày 22/5/2024 (7h00 - 9h00)

Khối Triêm Đông phường Điện Phương

Ngày 22/5/2024 (9h15 - 10h45)

Khối Triêm Nam phường Điện Phương

Ngày 22/5/2024 (14h00 - 15h45)

Thôn Hà Tây, La Thọ 2 xã Điện Hòa

Ngày 23/5/2024 (7h00 - 9h00)

Thôn Bì Nhai, Kỳ Long xã Điện Thọ

Ngày 23/5/2024 (9h15 - 10h45)

Khối Câu Nhi Đông phường Điện An

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 18/5/2024 (7h00 - 16h30)

Cty TNHH Full Moon phường Cẩm Châu

Ngày 20/5/2024 (4h00 - 5h30)

Phường Cẩm Nam; một phần khối An Định, An Thái, An Thắng, An Hội phường Minh An

Ngày 21/5/2024 (5h00 - 7h30)

Phường Cẩm Nam; một phần khối An Định, An Thái, An Thắng, An Hội Phường Minh An

Ngày 21/5/2024 (5h00 - 6h15)

Một phần khối Xuyên Trung, Thanh Nam Đông phường Cẩm Nam

Ngày 21/5/2024 (6h00 - 14h00)

KS GaMi phường Cẩm Nam

Ngày 21/5/2024 (6h30 - 7h15)

Một phần khối Châu Trung phường Cẩm Nam

Ngày 21/5/2024 (6h30 - 7h45)

Một phần khối Xuyên Trung phường Cẩm Nam

Ngày 21/5/2024 (7h45 - 9h00)

Một phần khối Ngọc Thành phường Cẩm Phô

Ngày 21/5/2024 (9h15 - 10h45)

Một phần khối Đồng Hiệp phường Minh An

Ngày 22/5/2024 (06h30-07h00 và 15h30-16h30)

Một phần phường Cửa Đại; một phần khối Thanh Tây, An Mỹ phường Cẩm Châu; trạm KS Phước An 2, Nhà hàng Phố Trăng, Nhà Hàng Nam Long, Cty Nguyên Lợi; một phần khối Tân Thanh, Tân Lập phường Tân An; một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà

Ngày 22/5/2024 (6h30 - 16h30)

KS Victoria, KS Mường Thanh

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909.
‎ Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 16/5 đến ngày 24/5/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO