doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước

A.B |

(QNO) - Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra trong doanh nghiệp nhà nước

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 24.12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 7616/KH-UBND giám sát tài chính năm 2021 đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước.