lúa giống

Đại Lộc liên kết sản xuất gần 1.700ha lúa giống

T.NHAN - N.DUY |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa tổng kết sản xuất ngành nông nghiệp năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.