tự chủ tài chính

99% đơn vị sự nghiệp công lập ở Quảng Nam thực hiện cơ chế tự chủ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam có 896/905 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, chiếm 99%. Quảng Nam cũng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước cho 533/543 đơn vị, đạt 98,15%.