662 thủ tục hành chính được giải quyết theo quy trình 4 bước

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2735/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 662 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình 4 bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 Cụ thể, Sở NN&PTNT: 32 TTHC;  Sở Công Thương: 90 TTHC; Sở Giao thông vận tải: 52 TTHC; Sở LĐ-TB&XH: 28 TTHC; Sở Xây dựng: 16 TTHC; Sở Kế hoạch và đầu tư: 90 TTHC; Sở Khoa học và công nghệ: 33 TTHC; Sở Ngoại vụ: 9 TTHC; Sở Thông tin và truyền thông: 20 TTHC; Sở Tư pháp: 70 TTHC; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai: 19 TTHC; Sở VH-TT&DL: 108 TTHC; Sở Nội vụ: 28 TTHC; Sở Tài nguyên và môi trường: 67 TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành nêu trên tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng quy định. Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật danh mục TTHC đưa vào thực hiện theo quy trình 4 bước tại trung tâm; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

TAGS