Các huyện miền núi tập trung sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Phước Sơn và Nông Sơn tập trung sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Ngày 17.4.2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử nhằm đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rất nhiều địa phương cấp huyện, cấp xã chưa sử dụng hệ thống phần mềm để giải quyết TTHC theo chỉ đạo.

Để cải thiện hơn nữa chỉ số PAR Index, hiện đại hóa hành chính và nâng cao chỉ số ICT Index năm 2020 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện trên khẩn trương đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm để giải quyết TTHC. Đồng thời giải trình rõ nguyên nhân chưa sử dụng hệ thống (Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My), tần suất sử dụng thấp (Đông Giang, Phước Sơn, Nông Sơn), gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20.6.2020.

Các huyện trực tiếp yêu cầu 153 UBND xã, phường, thị trấn báo cáo giải trình cụ thể về UBND cấp huyện trước ngày 15.6.2020 để tổng hợp, báo cáo giải trình từng đơn vị về UBND tỉnh trước ngày 20.6.2020.

Các địa phương còn lại đưa 100% TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện tiếp nhận trên hệ thống phần mềm, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông để cấu hình đủ các TTHC cấp huyện, cấp xã phục vụ công việc.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông rà soát các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (kể cả đơn vị sự nghiệp) có giải quyết TTHC nhưng chưa sử dụng phần mềm, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời chủ động, phối hợp với các sở, ban ngành cài đặt, cấu hình đầy đủ, chính xác tất cả  TTHC phục vụ theo dõi toàn bộ quy trình hồ sơ, tiến độ giải quyết TTHC qua hệ thống phần mềm của tỉnh.

TAGS