Cổng dịch vụ công Quảng Nam là đầu mối hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam.

 

Theo quy chế, Cổng dịch vụ công tỉnh là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh là hệ thống thông tin nội bộ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được sử dụng thống nhất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được xây dựng tập trung, thống nhất để áp dụng chung cho các cơ quan giải quyết TTHC và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, có tên miền “dichvucong.quangnam.gov.vn” với giao diện ngôn ngữ tiếng Việt và “e-services.quangnam.gov.vn” với giao diện ngôn ngữ tiếng Anh. Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ hóa dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của Chính phủ, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành Trung ương, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Quy chế cũng quy định cụ thể việc cung cấp, sử dụng, tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến; kiểm soát việc cung cấp TTHC trên cổng dịch vụ công; quy định về trách nhiệm quản lý và vận hành cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử… Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm quản lý chung Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.