Đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất 172 chỉ tiêu thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Qua rà soát nhu cầu dự thi nâng ngạch chuyên viên chính (CVC) năm 2021, Sở Nội vụ cho biết, toàn tỉnh hiện có 529 người là CVC. Trong khi đó, nhu cầu bố trí CVC là 1.194 người.

Như vậy, số CVC còn thiếu theo vị trí việc làm ở ngạch này là 665 người. Trong khi đó, số lượng cán bộ, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên CVC là 189 người (khối sở ban ngành 104 người; khối huyện, thị xã, thành phố 85 người).

Tuy nhiên tại Thông tư số 02 (ngày 1.6.2021), Bộ Nội vụ quy định chức trách của ngạch CVC là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn từ cấp huyện trở lên.

Do đó Sở Nội vụ đề xuất, ở cấp tỉnh, thống nhất danh sách những người đủ điều kiện theo đề nghị của các sở ban ngành; cấp huyện chỉ cử dự thi nâng ngạch lên CVC đối với người giữ chức vụ từ cấp phó trưởng phòng trở lên.

Như vậy, danh sách đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên CVC của tỉnh năm 2021 là 172 người (sở ban ngành 98 người, giảm 6 người so với chỉ tiêu đăng ký do không đủ điều kiện về hồ sơ và không có tên trong danh sách kèm theo Đề án 7484 ngày 22.10.2021 của UBND tỉnh; huyện thị xã thành phố 74 người, giảm 11 người so với chỉ tiêu đăng ký do những trường hợp này là chuyên viên cấp huyện.

TAGS